Domnienka, že pracovné odevy vás majú chrániť len dlhodobo, nemusí byť pravdou. Jednorazové pracovné odevy sú špeciálne navrhnuté do špecifických podmienok a určené len k jednorazovému noseniu.

Ich charakteristickými vlastnosťami je dostatočná odolnosť a kvalita, ktorá zabezpečuje primeranú ochranu pred rizikami na pracovisku podobne ako iné ochranné prostriedky. Jednorazové pracovné odevy sú však navrhnuté tak, aby nebola nutná ich opakovaná údržba. Sú tak ideálnymi kandidátmi do prostredí, v ktorom by čistenie OOPP zapríčinilo vystavenie sa ďalšiemu riziku. Využívajú sa na pracoviskách s výskytom extrémne nebezpečných látok, či už sa jedná o chemicky agresívne látky, alebo napríklad vírusy. 

Jednorazové pracovné odevy tvoria celú kategóriu osobných ochranných prostriedkov. K dispozícii sú jednorazové overaly, návleky na ruky, návleky na obuv alebo ochranné plášte, ktoré poskytujú ochranu do takmer každého pracovného prostredia. 

Jednorazové overaly

Jednorazové odevy sú určené na ochranu v širokom spektre prostredí a možno ich dodávať v širokej škále veľkostí a troch farbách – bielej, žltej a Hi-vis oranžovej. Jednorazové overaly poskytujú maximálnu ochranu tela pred najrôznejšími rizikami. K dispozícii sú overaly s kapucňou a návleky na obuv, overaly bez návlekov na obuv alebo antistatické overaly.

Jednorazové návleky na ruky 

Jednorazové návleky na ruky poskytujú dodatočnú ochranu pre spodnú časť ruky a zápästie nositeľa. Slúžia ako prevencia pred prienikom škodlivých chemikálií a ďalších rizík na pracovisku. 

Návleky na obuv 

K dispozícii je aj široká škála jednorazových návlekov na obuv od rôznych značiek a z rôznych materiálov. Možno ich použiť ako dodatočný ochranný prvok, pokiaľ nedisponujete jednorazovými overalmi s návlekmi na obuv. Slúži ako ochrana pred preniknutím nebezpečných látok a naopak. Často sú tiež používané pri návštevách v nemocniciach, aby zabránili zaneseniu prípadnej škodlivej látky z vonkajšieho prostredia na topánkach do nemocničného zariadenia. Možno vyberať z protišmykových ochranných návlekovnávlekov bez protišmykovej úpravy od viacero značiek.  

Ochranné plášte 

Jednorazové ochranné plášte sú vhodné na použitie v širokej škále stravovacích, výrobných a priemyselných závodov. Vzhľadom k tomu, že ich použijete len raz, nemusíte sa starať o prípadné čistenie a skladovanie použitých plášťov. 

Ako vyberať jednorazové ochranné odevy?

Používané vybavenie musí užívateľa primerane chrániť pred nebezpečenstvami, pre ktoré je vybavenie určené. Jednorazové ochranné prostriedky by mali byť používané najmä v týchto prípadoch: 

  • Riziko vdýchnutia mikroskopických častíc pretrváva aj po zavedení iných primeraných kontrolných mechanizmov
  • V prípade núdzových situácií alebo dočasného zlyhania kontrolných mechanizmov, pokiaľ neexistujú iné vhodné opatrenia
  • Pri častej krátkodobej expozícii škodlivým látkam, kedy môžu byť iné opatrenia nepraktické

Pokiaľ sa chystáte využívať jednorazové ochranné odevy, je treba brať do úvahy hneď niekoľko kľúčových hľadísk. Patria medzi nich predovšetkým: užívateľ (kto bude jednorazový odev nosiť), pracovná úloha (čo bude užívateľ jednorazového odevu robiť) a prostredie (kde bude jednorazový odev používaný). 

Pri výbere jednorazového OOP, ktorý má byť používaný počas pracovnej činnosti, je potrebné vziať v úvahu aj ďalšie kľúčové hľadiská týkajúce sa nebezpečnej látky. Povaha nebezpečnej látky výber vhodného OOP značne vymedzuje. Ide predovšetkým o tieto charakteristiky: 

  • Nebezpečnosť látky a jej množstvo vo vzduchu
  • Povaha vykonávanej práce
  • Forma, v akej sa bude užívateľ OOP s nebezpečnou látkou stýkať
  • Zvláštne požiadavky na pracovníka, ktoré môžu byť nevyhnutné (napríklad nosenie ochranných okuliarov)

Aj Keď nie je potrebné jednorazové bezpečnostné odevy nijako udržiavať, pred ich použitím by ste ich mali vždy skontrolovať a uistiť sa, či nevykazujú poruchy. V opačnom prípade treba nahlásiť všetky ich problémy. 

Nebezpečie, ktoré vyžaduje ochranný odev na jedno použitie 

Množstvo nebezpečia na pracovisku sa môže prejaviť vo veľmi krátkom čase. Použitie jednorazových overalov sa preto oplatí najmä vo chvíli, kedy nie je použitie bežných OOP vhodné. Typické nebezpečie zahŕňa škodlivé prachy, pary a aerosóly, ktoré môžu spôsobiť poškodenie kože alebo oblečenia. 

Pokiaľ je zaistená dostupnosť jednorazových ochranných prostriedkov, sú potenciálne nebezpečia značne zmiernené. 

Požiadavky na zamestnávateľa: 

  • V odvetviach, v ktorých je požadované jednorazové OOP pre zjednodušenie normálnej práce, alebo kde môžu byť zamestnanci ohrození na svojom zdraví či bezpečnosti, musí zamestnávateľ poskytnúť jednorazové odevy zdarma a zaistiť, aby boli vhodné pre dané účely použitia
  • Organizácia školení, aby zamestnanci vedeli, že je nutné OOP riadne nosiť, pričom všetky údržby a zaistenie vybavenia je povinnosťou zamestnávateľa
  • Všetky zakúpené produkty by mali byť označené značkou CE v súlade so smernicou 89/686/EEC z roku 1989