HI-VIS je skratka od anglické výrazu High Visibility (Vysoká viditeľnosť), taktiež sa môžeme stretnúť s pojmom výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou pre profesionálne použitie.

Tieto odevy bližšie špecifikuje norma STN EN ISO 20471 a taktiež norma RIS 3279 TOM špecifikujúca HI-VIS odevy pre železničiarov. Norma rozdeľuje odevy do tried odstupňovaných podľa plochy a rozmiestnenia použitých materiálov s vysokou viditeľnosťou a podkladových materiálov resp. kombinovaných materiálov. Podľa zákonníka práce má zamestnávateľ povinnosť poskytovať zamestnancovi osobné ochranné pracovné prostriedky, v prípade ak pomocou prostriedkov kolektívnej ochrany nebolo možné riziká odstrániť alebo ich minimalizovať na prijateľnú mieru. Pre zníženie rizík vyplývajúcich z možného zranenia v dôsledku zníženej viditeľnosti – nápadnosti pracovníka je nevyhnutné používanie vhodných výstražných odevov s vysokou viditeľnosťou.

HI-VIS kolekcie pracovných odevov sú najmä kolekcie pracovných odevov: KNOXFIELD, EPPING, GORDON, TICINO, CLOVELLY, CLOTON, SEFTON, LYNX a iné.